CUDA Programming Applications

مفهوم LBP

در تئوری الگوی دودویی محلی ابتدا همسایه هشت گانه هر پیکسل از تصویر را مشخص نموده و سپس تفاضل هر یک از آن همسایه ها را تا پیکسل را بدست می آوریم اگر عدد مثبت بود بجای آن یک وگرنه صفر می گذاریم و سپس عدد باینری بدست آمده (نحوه ابتدا و انتهای عدد در شکل 1 آمده  است)را به دهدهی تبدیل نموده و در برداری ذخیره می کنیم. 

عدد باینری بدست آمده 10001111 است که معادل 143 می باشد سپس برای هریک از عکسهای موجود در پوشه این کار را انجام می دهیم و نتایج را در بردارهای مختلف ذخیره می کنیم تصویر LBP در شکل 2 آمده است

در مرحله بعد هیستوگرام1 هر بردار را در برداری که از صفر تا 255 است ذخیره می نماییم.


1)       هیستوگرام:نمودار فراوانی هر رنگ در تصویردر مرحله بعد فاصله هر یک از این بردارهای هیستوگرام را تا بردار هیستوگرام شکل مورد نظر را محاسبه می نماییم.


فرمول فاصله:
کوچکترین فاصله به معنای شباهت بیشتر با عکس مورد نظر است،که نتیجه کار در شکل 3 قابل مشاهده است.

همانطور که مشاهده می نمایید فاصله برای im1 برابر با 465شد و برای im2 برابر با 317 شد که به معنای تشابه im2 با عکس مورد نظر است.
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.